Huishoudelijk reglement Badmintonclub de Ganzeveer

Badmintonclub de Ganzeveer is opgericht op 1 december 1977 en is statutair ingeschreven in het verenigingsregister op 29 januari 1979. Dit huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. De statuten zijn op te vragen bij het bestuur. 

Speelavond

De vaste speelavond is donderdagavond. Op deze speelavond geldt het huishoudelijk reglement van Sporthal de Dreef. Het belangrijkste hieruit is dat wij de zaal netjes houden en dat er niet gespeeld mag worden op gymschoenen met zolen die afgeven. Aanwezige leden van het bestuur fungeren als zaalwacht. Bij hen kunnen de leden terecht voor vragen.

Indeling speelavond:

19:30 - 20:30 uur Training jeugd

20:30 - 21:30 uur Training senioren

20:30 - 22:30 uur Vrije speeltijd senioren

Jeugd

Indeling van de jeugdgroep gebeurt op basis van leeftijd en in overleg met de trainer(s).

De jeugdspelers hebben een leeftijd van circa 7 tot 17 jaar.

Op de speelavond wordt een presentielijst bijgehouden. Voor de goede gang van zaken verwachten wij van jeugdleden een berichtje als zij niet kunnen komen. Verder wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn, zodat de training op tijd kan beginnen.

Jeugdcompetitie

Je kunt via de club aan de badmintoncompetitie van de Helmondse Badminton Bond (HBB) meedoen. De wedstrijden worden op zondagochtend gespeeld. Samenstelling van de jeugdteams wordt door de verenigingscompetitieleider van de jeugd in overleg met de trainer(s) gedaan op basis van leeftijd en prestaties. Elk lid heeft een vaste begeleider. Deze vergezelt de jeugd tijdens de competitiewedstrijden. Voor vragen kan de jeugd bij hem/haar terecht. Bij deelname aan de HBB-competitie betaalt het jeugdlid per seizoen een eenmalige bijdrage (zie ‘Contributie’).  Bij de competitiewedstrijden is het HBB-competitie-reglement van toepassing.

Senioren

Competitiespelers hebben eens in de twee weken training van een trainer. In principe is deelname aan deze training verplicht tenzij andere afspraken gemaakt zijn. Indien men niet kan komen trainen, dient de teamleider de verenigingscompetitieleider op de hoogte te stellen. Recreanten kunnen eens in de twee weken deelnemen aan de training.

Seniorencompetitie

Je kunt via de club aan de badmintoncompetitie van de Helmondse Badminton Bond (HBB) meedoen. De wedstrijden worden doorgaans op woensdag- of donderdagavond gespeeld. Indeling van de teams gebeurt op sterkte. Hierbij wordt gekeken naar de prestaties van het afgelopen seizoen en de wensen van de trainer en spelers. Bij deelname aan de HBB-competitie betaalt het seniorlid per seizoen een eenmalige bijdrage (zie ‘Contributie’). Bij competitiewedstrijden is het HBB-competitie-reglement van toepassing. Indien competitiespelers met regelmaat afwezig zijn bij de trainingen kan dit als gevolg hebben dat zij worden uitgesloten van competitiedeelname. Hierover beslist het bestuur op aangeven van de verenigingscompetitieleider. Voor eventuele boetes die door de HBB worden opgelegd zal het bestuur de desbetreffende spelers / teams aansprakelijk stellen, indien de oorzaak door hen voorkomen had kunnen worden. Bij overmacht betaalt de vereniging.

Lidmaatschap

De vereniging kent aspirant-leden, jeugdleden, seniorenleden, ereleden en rustende leden.

Aspirant-leden: Elk nieuw lid kan maximaal 2 keer (gratis) meespelen ter oriëntatie.

Jeugdleden: Leeftijd tot 18 jaar. De eerste datum van het kwartaal is hierin bepalend. Een jeugdlid kan, met instemming van het bestuur, eerder overgaan naar de seniorenleden.

Seniorenleden: Leden vanaf 18 jaar. De eerste datum van het kwartaal is hierin bepalend. Uitzonderingen worden met instemming van het bestuur gemaakt.

Ereleden: In de algemene ledenvergadering kan men voorgedragen worden als erelid wegens speciale verdiensten voor de vereniging in het verleden. De leden aanwezig tijdens de ledenvergadering stemmen hierover.

Rustende leden: Leden die om een bepaalde reden tijdelijk niet kunnen spelen. Zij betalen een verlaagde contributie.

Het lidmaatschap vangt aan na inschrijving. Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur. De opzegtermijn bedraagt 4 weken.

Contributie

Als pijldatum voor de contributiebepaling wordt de eerste dag van het kwartaal genomen.

Contributie rustend lid: € 11,00 per kwartaal / € 44,00 per jaar

Contributie jeugdlid: € 23,50 per kwartaal / € 94,00 per jaar

Bijdrage jeugdcompetitie: € 15,00 per jaar

Contributie seniorlid: € 36,50 per kwartaal / € 146,00 per jaar

Bijdrage seniorencompetitie: € 28,00 per jaar

Kleding

Indien leden, in wat voor verband dan ook, met onze vereniging aantreden tegen een andere vereniging, wordt verlangd dat zij het wedstrijdtenue van de club dragen.

Het wedstrijdtenue bestaat uit een sportbroek of rok en een T-shirt of polo met het logo van de club. Het T-shirt of de polo kan bij de club worden besteld.

Voorts schrijft de HBB bij deelname aan de HBB-competitie aanvullend voor om badminton geëigende kleding te dragen.

Privacyverklaring (AVG)

In verband met de Europese wetgeving over persoonsgegevens en het verwerken hiervan hebben Badmintonclub de Ganzeveer en de Helmondse Badmintonbond (HBB) een beleid opgesteld om hieraan te voldoen. De documenten zijn op te vragen bij het bestuur en staan vermeld op onze website.

VOG

Voor Badmintonclub de Ganzeveer staat de veiligheid voor onze leden en jeugdleden centraal. In het kader van de veiligheid voor de jeugdleden heeft Badmintonclub de Ganzeveer een beleid opgesteld waarbij er voor vrijwilligers (zowel lid als geen lid van de vereniging) een VOG wordt aangevraagd. De Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd via de secretaris van onze vereniging voor de vrijwilligers en wordt eenmalig ingezien en daarna vernietigd of in geval van een papieren versie wordt het origineel retour gegeven aan desbetreffende persoon. Een VOG wordt aangevraagd voor vrijwilligers welke clubactiviteiten doen waarbij jeugdleden deelnemen (o.a. jeugdtrainers, badmintonkamp, jeugduitje). Aan de aanvraag van een VOG zijn geen kosten verbonden.

Slotbepaling

Goedkeuring van het gewijzigde reglement is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering en kan worden verkregen met een meerderheid aan stemmen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

De laatste wijzigingen in het huishoudelijk reglement betreffende inschrijfgeld en contributie zijn vastgesteld en akkoord bevonden op de ALV van 13 februari 2020.

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin